Aktuellt

Dido & Æneas på Röda Sten Konsthall!

Göte­borg Baro­que sam­ar­be­tar med Utomjor­diska för första gången och sät­ter upp Pur­cells Dido & Æneas. Jag sjunger rol­len som Belinda. Dido sjungs av Leif Aruhn-Solén och Æneas av Karl Peter Eriks­son. Spe­las 18, 19, 23–26 samt 30 janu­ari kl 19.30. Bil­jet­ter för­kö­per man på Ticnet.

 Det som passerat…

Säsongs­fi­nal med Göte­borg Baro­que och turné med Con­certo Copen­ha­gen och Lars Ulrik Mor­ten­sen inom en dryg vecka. Fan­tas­tisk musik men fan­tas­tiskt många Hän­de­la­rior att hålla ord­ning på blev det. Men med fan­tas­tiska musi­ker och fan­tas­tiska låtar är det roligt på job­bet varje dag!! Under­bart att sjunga med Maria Keo­hane igen, var bara 13 år sedan sist…

En vecka i norra Tyskland med nya trev­liga kol­le­gor gick fort! Mötte bland annat en väl­digt fin counter­te­nor som jag skall för­söka få hit vid något bra till­fälle! GF Hän­dels ora­to­rium Saul fram­för­des med Symp­ho­ni­scher Chor Ham­burg och Flens­bur­ger Bach-Chor till­sam­mans med Schleswig-Holsteinisches Sin­fo­ni­e­or­ches­ter och diri­gen­ten Matt­hias Janz.

 

 

 

Här­lig vecka med Seri­kon i Piteå till ända! Kallt och vac­kert vinterväder…

Aqua Alta heter pro­jek­tet som är ett kon­cept med kon­ser­ter för kli­ma­tet. För­u­tom Seri­kon med­ver­kade Erik West­bergs Voka­len­semble och till­sam­mans spe­lade vi in en CD med gam­mal vene­zi­ansk musik samt två nyskrivna verk av Jan Sand­ström och Alex­an­der Campkin.

 

 

Och här är några bil­der från en fin kon­sert­lo­kal i Haag och kon­ser­ten med New Dutch Academy.